Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego w budownictwie, świadczoną zarówno na rzecz inwestorów, jak i sąsiadów inwestycji. Obsługa obejmuje czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, w tym:

  • doradztwo związane z pozyskaniem nieruchomości pod inwestycje, ustanowieniem koniecznych dla realizacji inwestycji służebności,
  • doradztwo i reprezentację przed organami planistycznymi w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniach o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę,
  • reprezentację przed właściwym organem ochrony zabytków lub organem ochrony środowiska w sprawach dotyczących planowanych inwestycji budowlanych,
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi w postępowaniach ze skargi na decyzje administracyjne dotyczące realizacji inwestycji (np. decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę) oraz na uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach praktyki świadczona jest również pomoc prawna dotycząca inwestycji już zrealizowanych bądź będących w realizacji, w tym:

  • reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego w sprawach inwestycji realizowanych bez dopełnienia formalności administracyjno-prawnych (postępowania o rozbiórkę, postępowania legalizacyjne) lub pozwoleń na użytkowanie obiektu,
  • prowadzenie spraw wynikających z roszczeń cywilnych (np. roszczeń deweloperskich).

Kontakt:
Kazimierz Pawlik
tel. 506 44 55 20
mail: k@pawlik.pl


∗ Zdjęcia zostały wykonane w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.